Edukacja – inwestycją w młode pokolenie - rekrutacja

Jesteś tutaj:
Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
pn. „Edukacja – inwestycją w młode pokolenie”


§ 1. INFORMACJA O PROJEKCIE

1. Projekt pn. „Edukacja – inwestycją w młode pokolenie”  realizowany jest przez Gminę Sędziszów  na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach a Gmina Sędziszów nr UDA-POKL.09.01.02-26-230/09-00 w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Głównym celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 312 uczniów oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w Gimnazjach w Sędziszowie i w Boleścicach w roku szkolnym 2009/2010..

3. Projekt jest współfinansowany  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4. Projekt będzie realizowany na terenie gminy Sędziszów w Gimnazjum w Sędziszowie i Gimnazjum w Boleścicach, w okresie od 01 października 2009 roku do 31 lipca 2010 roku.

5. Udział w Projekcie jest bezpłatny.


§ 2. OFEROWANE FORMY WSPARCIA

1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

a)    Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów klas I – II z przedmiotów z bloku matematyczno – przyrodniczego.
b)    Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych dla uczniów kl. III, z bloku matematyczno – przyrodniczego oraz humanistycznego
c)    Dodatkowe zajęcia profilaktyczne w ramach programu prewencyjnego – koło teatralne,  koło historyczne, koło fotograficzno – medialne.
d)    Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań – zajęcia z języków obcych, z informatyki, oraz bloku przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. W celu uatrakcyjnienia zajęć oraz ukonkretnienia omawianych zagadnień przewiduje się cykl wycieczek realizujących cele projektu.


e)    Poradnictwo i doradztwo edukacyjno zawodowe – diagnoza preferencji  i predyspozycji zawodowych uczestników projektu, identyfikacja potrzeb edukacyjnych, przygotowanie opinii indywidualnych oraz udzielanie indywidualnych porad.


2. Uczestnicy mogą brać udział w kilku formach wsparcia.

3. Uczestnik Projektu jest zobowiązany zrealizować zadeklarowaną przez siebie formę wsparcia.

4. Uczestnicy zajęć maja zagwarantowany odwóz po zajęciach dodatkowych.


§ 3. UCZESTNICY PROJEKTU – REKRUTACJA
 
1. Uczestnikiem w ramach Projektu może być uczeń spełniający ogólne kryteria rekrutacji dla Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych , wynikające ze Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Jednocześnie uczeń musi spełniać kryteria dodatkowe wynikające z zapisów projektu:

a) wyrazić wolę uczestnictwa w Projekcie,
b) w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie, którzy uzyskują słabe wyniki w nauce (średnia ocen poniżej 3,5 z przedmiotów dotyczących zajęć dydaktyczno – wyrównawczych)
c) w pierwszej kolejności przyjmowani będą również uczniowie którzy mają problemy w nauce z powodu zaniedbań środowiskowych, zaburzeń zachowania, braku motywacji do nauki lub są w grupie ryzyka patologii społecznych
d) wykazują zainteresowanie określonymi przedmiotami (dotyczy kółek zainteresowań),
e) stoją przed wyborem zawodu i dalszego kształcenia (kl. III).

2. Każdy uczeń może brać udział w zajęciach z kilku przedmiotów.

3. W procesie rekrutacji zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

4. Rekrutacja Uczestników Projektu będzie prowadzona od 02 października 2009 roku do momentu zapełnienia wszystkich dostępnych w ramach Projektu miejsc,

5. Informacja o rekrutacji będzie rozpowszechniana na terenie Gimnazjum w Sędziszowie i Boleścicach za pomocą informacji na plakatach, tablicach ogłoszeniowych, w prasie lokalnej, stronie internetowej oraz bezpośrednio przez nauczycieli/wychowawców, którzy przekażą informacje uczniom.

6. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie i spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa wymienione w § 3 niniejszego regulaminu, zobowiązana jest wypełnić i dostarczyć poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty zgłoszeniowe (tj. deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie beneficjenta ostatecznego oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych).

7. Dokumenty, o których mowa w §3 pkt. 6 należy składać do Sekretariatu Gimnazjum w Sędziszowie i Boleścicach lub bezpośrednio nauczycielom/wychowawcom.

8. Dokumenty złożone przez uczestnika projektu muszą być kompletne, poprawnie wypełnione, opatrzone data i podpisem potencjalnego uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego.

9. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.

10. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Gimnazjum w Sędziszowie i Boleścicach oraz będzie dostępna w Sekretariatach ww. szkół§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Nabór do projektu – decyzje o zakwalifikowaniu potencjalnego uczestnika na  zajęcia,  na podstawie złożonej deklaracji oraz informacji o uczniu od wychowawcy/ nauczyciela przedmiotu w szkole, podejmuje nauczyciel, który będzie prowadził dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz dyrektor szkoły której odbywają się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

2. Grupa liczy od 10 do 15 uczestników oraz nieobowiązkowo wolni słuchacze.

3. Przy rekrutacji uczestników obowiązuje również kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie weszły w skład żadnej z grup objętych wsparciem, zostaną wpisane na listę rezerwową i mogą uczestniczyć w zajęciach jako wolni słuchacze.

4. Uczestnicy zajęć dodatkowych otrzymują materiały szkoleniowe oraz będą korzystać z zakupionych w ramach projektu środków dydaktycznych i wyposażenia.

5. Każdy uczestnik Projektu może opuścić maksymalnie do 25% zajęć w ramach projektu po należytym usprawiedliwieniu swojej nieobecności; obowiązywać będą na zajęciach - dzienniki zajęć pozalekcyjnych, natomiast na wycieczkach - karty wycieczek.

6. W wypadku przerwania szkolenia z winy uczestnika projektu lub niedotrzymania wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych, uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych oraz do całkowitego zwrotu kosztów szkolenia.

7. Na miejsce uczestnika, który przerwał uczestnictwo w projekcie wchodzi pierwszy uczeń  z listy rezerwowej. Otrzymuje on materiały szkoleniowe zwrócone przez uczestnika, który przerwał udział w projekcie.

8. Uczestnicy zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań, podczas wycieczek edukacyjnych mają zagwarantowany bezpłatny przejazd, wyżywienie, wstęp do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie oraz opiekę przewodnika i nauczyciela. W pierwszej kolejności na wycieczki edukacyjne będą rekrutowani uczniowie, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych i mają najwyższą frekwencję.

Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.