Jesteś tutaj:
KONSULTACJE SPOŁECZNE

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Sędziszowa

z dnia 12 października 2020 r.

NR 4/2020

w sprawie wyłożenia do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Sędziszów do roku 2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu

Na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Sędziszów do roku 2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@sedziszow.pl;

- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie: ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów;


w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 02.11.2020 r.

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Sędziszowa. Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Programu ochrony środowiska dla Gminy Sędziszów do roku 2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu w siedzibie Urzędu Miejskiego lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sędziszowie.  
 

Burmistrz Sędziszowa

Wacław Szarek

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska dla prawidłowego rozwoju regionu jest elementem niezbędnym i ma na celu dwie sprawy:

  •  
dbałość o naturalne środowisko,
  •  
dbałość o czystość i porządek w osiedlach i sołectwach.

Na tej płaszczyźnie w gminie zrobiono już bardzo dużo. Zostały w pierwszej kolejności stworzone warunki prowadzenia gospodarki odpadami, za które w 1995 roku gmina otrzymała I nagrodę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie "na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich".
Działania na płaszczyźnie ochrony środowiska nie są w naszej gminie podejmowane w sposób doraźny. Są to lata pracy urzędu i wielu ugrupowań środowiskowych w gminie, m. in.:

  •  
Społecznego Komitetu Ekologicznego,
  •  
struktur samorządowych,
  •  
firmy TAMAX,
  •  
Zakładu Usług Komunalnych,
  •  

nauczycieli naszych szkół poprzez kółka biologiczno-przyrodnicze i wiele innych

Efekty pracy to:

1.

Składowisko Odpadów Komunalnych i Gospodarki odpadami komunalnymi. W listopadzie 1994 roku oddaliśmy do użytku składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Borszowice. Miejsce składowania odpadów, w formie niecki, uszczelnione jest geomembraną i warstwą ziemi. Ponadto wykonany został zbiornik odcieków, brodzik dezynfekcyjny, waga, obiekty zaplecza technicznego i sanitarnego. W obrębie składowiska prowadzony jest monitoring wód podziemnych. Wybudowanie składowiska było bardzo ważną sprawą.

2.

Rekultywacja "dzikiego" składowiska odpadów w Tarnawie z całkowitym zagospodarowaniem terenu o powierzchni 0,70 ha przeprowadzona w latach 1998 - 1999 z zastosowaniem uszczelnienia mineralnego.

3.

Zakup kompaktora, którego działanie przedłuży czasokres użytkowania składowiska odpadów o około 10 lat.

4.

Wprowadzenie na terenie całego miasta i gminy jednolitych zasad odbioru i unieszkodliwiania odpadów - gdzie koszty ponoszą (wytwórcy odpadów).

5.

Oczyszczalnia ścieków.
Oczyszczalnia ścieków w Sędziszowie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną pracującą od 1974 roku. w latach 1994 - 1995 przeprowadzono modernizację oczyszczalni w efekcie której od 1996 roku został wyłączony z eksploatacji stary ciąg technologiczny i pracuje tylko ciąg nowy o przepustowości docelowej 1950 m3/dobę. Aktualnie na oczyszczalnię dopływa średnio 480 - 500 m3/dobę pochodzących z osiedli mieszkaniowych oraz części skanalizowanej miasta Sędziszów i średnio ok. 40 m3/dobę dowożonych jest ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy.
Własne, lokalne oczyszczalnie mają:
- Urząd Miasta i Gminy w Sędziszowie,
- Zespół Szkół - Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie,
- Szkoła Podstawowa w Tarnawie,
- budynek mieszkalny wielorodzinny we wsi Boleścice Nr 80.
Aktualnie w 2003 roku - gmina zamierza rozpocząć powszechna kanalizację gminy w tym celu zamierza wspólnie z sąsiednimi gminami powołać do życia związek międzygminny i wspólnie przystąpić do tego zadania.
W przyszłości jest to także niezmiernie ważne dla produkcji ekologicznej żywności.

6.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt.
W latach 2000 - 2001 przygotowano i uruchomiono schronisko dla bezdomnych zwierząt na składowisku odpadów komunalnych w Borszowicach. Stwarza to możliwość wyłapywania i przetrzymywania bezdomnych psów i kotów bez konieczności zamawiania usług z zewnątrz.

Pożądane działania w zakresie ochrony środowiska.

1.

Rozbudowa i budowa na terenach sołectw kanalizacji.

2.

Całkowita modernizacja systemu zaopatrzenia w energię cieplną miasta Sędziszów, w oparciu o ekologiczne źródła ciepła.

3.

Budowa wodociągów w terenach wiejskich.

4.

Prowadzenie wśród społeczeństwa propagandy w zakresie ochrony naturalnego środowiska.

5.

Przyzwyczajanie społeczeństwa do utrzymania czystości, ładu, porządku i estetyki obejść gospodarczych (konkursy, apele, przeglądy, pogadanki i inne).

6.

Edukacja ekologiczna wśród młodzieży.

 

Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.