Jesteś tutaj:
KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW INSTALACJI SOLARNYCH
 
Informujemy, że instalacje solarne zamontowane u Państwa są ubezpieczone przez naszą Gminę do czerwca 2022 roku. Zakres ubezpieczenia obejmuje miedzy innymi uszkodzenie, zniszczenie lub utratę solarów wskutek:
Ogień/Pożar – niezależnie od przyczyny, osmalenie, przypalenie, dym i sadzę (niezależnie od miejsca ich powstania), Pośrednie lub bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne oraz wszelkie szkody następcze z tym związane, wybuch, eksplozję, implozję, uderzenia w przedmiot ubezpieczenia każdego rodzaju pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego jego części, ładunku lub zrzutu paliwa, wiatr o sile przekraczającej 15m/s, Deszcz nawalny, grad, napór/ciężar śniegu i lodu, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawinę, upadek drzew, budynków lub budowli oraz innego mienia/rzeczy/przedmiotów na ubezpieczone mienie z innych przyczyn niż napór śniegu, lodu lub szadzi, niezależnie kto jest właścicielem urządzeń lub budowli które wyrządziły szkodę, zalanie spowodowane awarią lub wadliwym działaniem wszelkiego rodzaju urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technicznych lub technologicznych, uderzenie fali dźwiękowej, powódź – rozumiana min. jako szkoda spowodowana przez podniesienie się wody stojącej lub płynącej oraz spływ wody ze zboczy w tym przenoszone przedmioty przez wody powodziowe, prowadzonej akcji ratowniczej, gaśniczej lub ewakuacji; szkody elektryczne tj. uszkodzenie ubezpieczonego mienia na skutek wystąpienia min. następujących zdarzeń: uszkodzenia izolacji, zwarcie, zmiana wartości napięcia lub częstotliwości sieci zasilającej, zanik napięcia jednej lub kilku faz, niezadziałanie lub wadliwe funkcjonowanie zabezpieczeń chroniących przed napięciem, kradzieżą z włamaniem, kradzieżą paneli słonecznych, rabunkiem, dewastację lub wandalizmem, graffiti oraz stłuczeniem paneli solarnych.

Ubezpieczone instalacje solarne w ramach sumy ubezpieczenia objęte są także ochroną od szkód powstałych wskutek:
 • Akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonej w związku z wystąpieniem szkody objętej zakresem ochrony ubezpieczeniowej,
 • Zanieczyszczenia lub skażenia spowodowanego zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową.
Obowiązki użytkownika instalacji solarnej w zakresie prewencji:
 • zabezpieczenia antykradzieżowego: drzwi zewnętrzne do domu w których znajduje się ubezpieczone mienie powinny spełniać następujące warunki: powinny być w należytym stanie technicznym, prawidłowo osadzone i zamknięte tak aby utrudnić dostęp dla osób trzecich w taki sposób aby wejście było możliwe jedynie przy użyciu narzędzi lub siły fizycznej oraz posiadać minimum jeden zamek wielozastawkowy lub jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie, okna do których jest dostęp z parteru lub przybudówek winny być w należytym stanie technicznym, prawidłowo osadzone i zamknięte tak aby utrudnić dostęp dla osób trzecich w taki sposób aby wejście było możliwe jedynie przy użyciu narzędzi lub siły fizycznej bez obowiązku montowania w nich krat, szyb o podwyższonej odporności na włamanie lub rolet antywłamaniowych.
 • Przestrzegać przepisów Ustawy Prawo budowlane w szczególności art. 62 ust. 1 punkt 1 litera c oraz art. 62 ust.2. - corocznych przeglądów kominiarskich oraz raz na pięć lat przeglądów instalacji elektrycznej.
Obowiązki użytkownika instalacji solarnej po powstaniu szkody:
 • Użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie w mieniu bezpośrednio zagrożonym lub zmniejszenia rozmiarów szkody. Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie wykona obowiązków określonych w niniejszym postanowieniu Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu;
 • W sytuacji kiedy istnieje podejrzenie, że popełniono przestępstwo (dewastacja lub kradzież elementów instalacji solarnej) niezwłocznie powiadomić o szkodzie najbliższą terytorialnie jednostkę policji;
 • Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o szkodzie, jednak nie później niż wciągu 3 dni od jej powstania lub ujawnienia, zawiadomić na piśmie o jej wystąpieniu naszą Gminę. Zawiadomienie o szkodzie powinno zawierać: informację o terminie zdarzenia, okolicznościach i miejscu powstania szkody, o przyczynie i rozmiarach szkody oraz danych kontaktowych zgłaszającego szkodę: imię ,nazwisko, adres, nr telefonu. Zgłoszeń należy dokonać na druku „Zgłoszenie szkody w mieniu".
 • Wszelkie pytania w sprawie zakresu ubezpieczenia oraz procedur związanych z likwidacją szkody prosimy kierować do naszego pełnomocnika Kancelarii Brokerskiej Progres z siedzibą w Busku Zdroju, 28 -100 Busko Zdrój, ul. Różana 12 tel/faks 41 378 2150 , 502 348 127, 502 417 986, e-mail: romanowski@kbprogres.pl
Dane kontaktowe do zgłoszenia szkody:
 • Urząd Miejski Sędziszów
  Adres: ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów
  Osoby odpowiedzialne: Marta Hajdas,
  Nr telefonu 41/3811077 wew.54
  Adresy e-mail: marta.hajdas@sedziszow.pl
Nareszcie ruszamy!!!

 • W dniu 23.09.2015r. Gmina Busko-Zdrój jako Instytucja Realizująca projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” poinformowała nas o zatwierdzeniu przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucję Pośredniczącą w realizacji projektu dofinansowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy) dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawcy zadania pn. „Instalacja kolektorów słonecznych budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gmin Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec – Zdrój, Pacanów, Pińczów, Kije” w trybie „projektuj i wybuduj”, które zgłosiły montaż dodatkowych instalacji solarnych z listy rezerwowej. Jednocześnie zobowiązała Gminy do uaktualnienia danych dotyczących ilości instalacji solarnych z podziałem na A, B, C, jakie chcieliby umieścić w ramach prowadzonego przetargu w trybie procedury krajowej.
 • W najbliższych dniach Gmina Sędziszów będzie ogłaszać wspólny przetarg na kolektory słoneczne.
 • Równocześnie przygotowywana jest wspólna dokumentacja przetargowa na wyłonienie firmy ubezpieczeniowej instalacji solarnych na domach prywatnych zamontowanych w ramach realizowanego projektu. Zainstalowane kolektory zostaną ubezpieczone na okres 6,5 lat. Koszty ubezpieczenia będą w 85% dofinansowane ze środków SPPW.
 • W maju br. Gmina Sędziszów złożyła wniosek zawierający dodatkowy zakres zadań do realizacji w ramach środków z SPPW tj. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, Wymiana oświetlenia ulicznego na LED-owe na terenie Miasta i Gminy Sędziszów oraz Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Klimontowie dzierżawionym przez Fundacje CampoSfera. Na powyższe zadania dofinansowanie ze środków SPPW wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.
 • Gminy zainteresowane wymianą oświetlenia ulicznego na LED-owe zobowiązane zostały do samodzielnego przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy zadania. W tym celu prowadzimy rozmowy z przedstawicielami Gminy Stopnica w sprawie wspólnego ogłoszenia przetargu na jej wymianę. Na terenie Gminy Sędziszów wymiana prowadzona będzie na terenie 13 wsi oraz cz. miasta Sędziszów. Zleciliśmy opracowanie dokumentacji wyjściowej tj. Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Specyfikacji Technicznej będącej elementami SIWZ na wykonania zadania w trybie „projektuj i wybuduj”.
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego"

Nadal zainteresowani mieszkańcy Gminy Sędziszów mogą wziąć udział w zadaniu pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na trenie Gminy Sędziszów”. Osoba składająca wniosek musi być zameldowana na  terenie gminy  oraz musi być właścicielem budynku mieszkalnego, w którym będzie montowany kolektor słoneczny. Sam wniosek składany jest w Gminie. Przedmiotowy wniosek można pobrać ze strony internetowej lub w Urzędzie  Miejskim.

Gmina Sędziszów informuje, iż została przygotowana dokumentacja przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót polegających na montażu kolektorów słonecznych na domach prywatnych w ramach niniejszego zadania. Powyższa dokumentacja zostanie przetłumaczona na język angielski i przekazana stronie szwajcarskiej w celu ewentualnej weryfikacji. Przypominamy, iż projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW) stanowi 75% kosztów kwalifikowanych. W związku z powyższym właściciel budynku, na którym montowane będą kolektory pokrywa jedynie 25% kosztów. Ta forma pozyskania kolektora słonecznego jest znacznie korzystniejsza, niż oferowany przez niektórych dostawców montaż urządzenia wraz z pozyskaniem 45% dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), tym bardziej, że w ramach dotacji z NFOŚiGW korzystający z niej muszą uwzględnić koszty kredytu oraz podatek.

Informujemy, że po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych do wszystkich osób, które złożyły wnioski o udział w projekcie, zostaną wystosowane pisma z zaproszeniem do podpisania umowy na montaż instalacji solarnej.

KOMUNIKAT

 

KOMUNIKAT

W związku z pojawiającymi się niepokojącymi sygnałami o oferowaniu przez różne firmy kolektorów słonecznych informujemy, że firmy, które w chwili obecnej oferują swoje urządzenia i usługi działają we własnym zakresie i nie posiadają upoważnienia Gminy Sędziszów. Gmina Sędziszów nie upoważniła  również żadnej z firm do kontaktów z mieszkańcami w sprawie montażu kolektorów słonecznych oraz pobierania na ten cel jakichkolwiek środków finansowych.

Gmina jest na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie firm wykonawczych w ramach projektu solarnego. Po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych zostaną wystosowane imiennie do wszystkich zainteresowanych osób pisma z zaproszeniem do podpisania z Gminą Sędziszów umów na montaż instalacji solarnej. Wyłonione w ramach przetargu firmy działać będą jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Gminę Sędziszów.

KOLEKTORY SŁONECZNE - Informacje ogólne

Projekt pn.: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego".

W związku z powstałymi  w Projekcie oszczędnościami, Gmina Sędziszów przystąpiła do Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”, realizowanego przez Gminę Busko – Zdrój zwaną „Instytucją Realizującą” na mocy zawartego Porozumienia z Gminami: Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec – Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Pińczów, Kije  oraz Powiatem Buskim zwanymi w Porozumieniu Gminami Partnerskimi.

Instalacja kolektorów na terenie Gminy Sędziszów

Warunki uczestnictwa danego budynku mieszkalnego w projekcie:

 • lokalizacja budynku mieszkalnego, dla którego montowany będzie układ solarny, na terenie Gminy Sędziszów,
 • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której położony jest budynek,
 • brak jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymaganych zobowiązań, w szczególności zobowiązań podatkowych, właściciela(i) budynku wobec gminy,
 • dokonanie przez właściciela(i) wpłaty darowizny na rzecz Gminy Sędziszów, z przeznaczeniem na cele ochrony środowiska, na wyodrębniony rachunek bankowy,
 • złożenie przez właściciela(i) budynku prawidłowo wypełnionego wniosku do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, ul. Dworcowa20, 28-340 Sędziszów,
 • podpisanie przez właściciela(i) z Gminą umowy regulującej prawa i obowiązku stron, związane z realizacją Projektu (po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych).

Projekt przewiduje trzy rodzaje instalacji układów solarnych na domach prywatnych w zależności od liczby osób stale w nich zamieszkujących:

A. w budynkach mieszkalnych, które stale zamieszkuje nie więcej niż 3 osoby,
B. w budynkach mieszkalnych, które stale zamieszkuje 4 lub 5 osób,
C. w budynkach mieszkalnych, które stale zamieszkuje więcej niż 5 osób.

Zgłoszone przez Gminę Sędziszów instalacje systemów energii odnawialnej na 3 budynkach użyteczności publicznej  oraz  530 szt. budynkach prywatnych uzyskały akceptację przez Władzę Wdrażająca Programy Europejskie oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
W dniu 16.10.2014r. Rada Miejska w Sędziszowie podjęła Uchwałę Nr XLVII/368/2014 w sprawie współdziałania międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji projektu pod nazwą: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”.

Zakres współdziałania i warunki współpracy określa Porozumienie międzygminne w sprawie wspólnej realizacji  projektu z dnia 18 stycznia 2011 roku  wraz z Aneksem  Nr 1 do Porozumienia Międzygminnego z dnia  17.06.2013 r. oraz Projekt Aneksu Nr 2  do Porozumienia międzygminnego, ustanawiający Gminę Sędziszów jako realizatora Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” na terenie Gminy Sędziszów.

Mając na względzie deklaracje mieszkańców gminy dotyczące wzięcia udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych złożone w 2006 roku ( kiedy to Gmina Sędziszów ubiegała się o dofinansowanie poprzez Związek Międzygminny  ds.  Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach ze środków Funduszu Spójności UE),  wysłaliśmy  w pierwszej kolejności  formularz wniosku o umożliwienie uczestnictwa w projekcie do tych osób, załączając podstawową dokumentację określającą zakres prac  w ramach planowanego  zadania.

W przypadku wyrażenia woli uczestnictwa w „Projekcie współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej” poprosiliśmy o złożenie kompletnego wniosku zawierającego wszystkie niezbędne załączniki w terminie 14 dni od daty otrzymania zaproszenia z uwagi na pilną konieczność określenia zakresu prac, wyszacowania kosztów realizacji zadania oraz określenia efektu ekologicznego.

Jednocześnie informujemy, iż realizacja projektu na terenie Gminy Sędziszów jest uzależniona od:

 1. Podpisania przez Gminy  Partnerskie: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec – Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Pińczów, Kije, Powiat Buski oraz Gminę Sędziszów Projektu  Aneksu Nr 2 do Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania.
 2. Wystąpienia  przez Gminę Busko Zdrój jako Instytucji Realizującej do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie z siedzibą w Warszawie z wnioskiem  o poszerzenie o nowego partnera tj. o Gminę Sędziszów oraz o  rozszerzenia zakresu Porozumienia.
 3. Uzyskania pozytywnej opinii, iż Gmina Sędziszów może przystąpić do Instytucji Koordynującej projekt jako partner bez prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

KOMUNIKAT
W odpowiedzi na liczne pytania oraz telefony mieszkańców informujemy iż Gmina Sędziszów ogłasza  dodatkowy nabór  wniosków na kolektory słoneczne.

 

Uwaga!
Kolektory słoneczne będą służyły do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyłącznie w ramach zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Wyklucza się ich wykorzystanie dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej (w tym wynajmu lokali) oraz w budynkach letniskowych.

 

Szczegółowe zasady udziału w programie oraz formularz wniosku przedstawiono poniżej:

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW)

20 grudnia 2007 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną została podpisana Umowa ramowa o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej.

Podpisanie tego dokumentu oznaczało uruchomienie ponad 1 mld franków szwajcarskich dla dziesięciu nowych państw członkowskich. Dla Polski Fundusz szwajcarski przewiduje niemal połowę (ok. 489 mln CHF).

Beneficjentami tych środków mogą być instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe, przy czym co najmniej 40% zostanie rozdysponowanych  w czterech województwach ściany południowo-wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Obszary wsparcia programu:
1. Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:

 • inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych
 • zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej

2. Środowisko i infrastruktura:

 • odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej);
 • poprawa publicznych systemów transportowych;
 • bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych

3. Sektor prywatny:

 • poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 • rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

4. Rozwój społeczny i zasobów ludzkich:

 • ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej)
 • badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze).

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na następującym poziomie:

 • do 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu/programu,
 • do 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów/programów otrzymujących dodatkowe środki finansowe z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego,
 • do 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • do 100% całkowitych kosztów w przypadku projektów dotyczących budowy zdolności instytucjonalnych oraz pomocy technicznej.

Szczegółowe informacje na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy można uzyskać na głównych witrynach internetowych SPPW:
http://www.programszwajcarski.gov.pl/
http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Geneza projektu

W marcu 2009 roku samorządy powiatu buskiego i pińczowskiego, zainteresowane wspólną realizacją projektu o roboczej nazwie “Kolektory słoneczne”, podpisały list intencyjny w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu oraz pozyskania na ten cel zewnętrznych środków finansowych.
W dniu 17 kwietnia 2009 roku w siedzibie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) został złożony Zarys Projektu pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”. Dokument ten stanowił  wstępną deklarację udziału w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy w ramach 2 obszaru priorytetowego – Środowisko i infrastruktura.

Zarys projektu został ostatecznie zaakceptowany przez stronę szwajcarską w sierpniu 2010 roku. Kolejnym etapem związanym z procedurą pozyskania dofinansowania było złożenie Kompletnej Propozycji Projektu (KPP) – szczegółowego wniosku wraz z załącznikami – m.in. studium wykonalności projektu.

Jednym z dokumentów niezbędnych do złożenia KPP było porozumienie między gminami partnerskimi, regulujące wzajemne prawa i obowiązki w trakcie przygotowania i realizacji projektu. Porozumienie takie, między Gminą Busko-Zdrój jako Instytucją Realizującą a gminami: Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Pińczów i Kije, zostało podpisane w dniu 18 stycznia 2011 roku.

W dniu 14 marca 2011r. została złożona do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie Kompletna Propozycja Projektu.

Umowa w sprawie projektu między stroną polską (MRR) i stroną szwajcarską została podpisana w dniu 16 stycznia 2012 r.

W dniu 20 lutego 2012 r. Gmina Busko-Zdrój, jako Instytucja Realizująca, podpisała umowę w sprawie realizacji projektu z WWPE.

Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje montaż kolektorów słonecznych w celu efektywnego pozyskania energii słonecznej do ogrzania ciepłej wody użytkowej. Kolektory będą montowane dla 22 obiektów użyteczności publicznej oraz na budynkach prywatnych, łącznie w ilości 3928 szt.

Projekt przewiduje również prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych, zgodnych z wytycznymi zatwierdzonymi dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także działań szkoleniowych, skierowanych na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin objętych projektem.
Szacunkowe koszty realizacji projektu, które zostały określone w studium wykonalności, wynoszą ogółem ok. 67 mln zł. Kwota dofinansowania projektu w ramach SPPW wynosi ok. 50 mln zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych. Projekt będzie realizowany w latach: 2012 – 2015 z możliwością przedłużenia o pół roku.

Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.