Jesteś tutaj:

Poprawa efektywności energetycznej budynku Samorządowego Centrum Kultury oraz budynków na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie. Głównym celem projektu jest głęboka termomodernizacja pięciu budynków będących własnością Gminy Sędziszów oraz redukcja emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Budynki objęte projektem to: Samorządowe Centrum Kultury oraz 4 budynki zlokalizowane na Osiedlu Drewnianym, w których znajdują się mieszkania komunalne i socjalne.
Projekt zakłada m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, montaż paneli fotowoltaicznych na budynku SCK.
 
Nazwa i nr Priorytetu inwestycyjnego RPOWŚ 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 4.c. wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze publicznej, w tym
w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym
Nr i nazwa osi priorytetowa wg SZOOP RPOWŚ 2014-2020 Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia
Nr i nazwa działania wg SZOOP RPOWŚ 2014-2020 Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Cel szczegółowy działania Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego
Całkowity koszt projektu (PLN) 3 877 898,62 zł
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu (PLN) 3 201 102,41 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR 2 680 552,62 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu państwa, (jeśli dotyczy) 315 359,13 zł
Okres realizacji projektu „od (miesiąc-rok) do (miesiąc-rok)” Wrzesień 2018 – Grudzień 2020
 
 
 
Tytuł projektu Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz
z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów
Nazwa i nr Priorytetu inwestycyjnego RPOWŚ 2014-2020 10a. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Nr i nazwa osi priorytetowa wg SZOOP RPOWŚ 2014-2020 7. Sprawne usługi publiczne
Nr i nazwa działania wg SZOOP RPOWŚ 2014-2020 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Cel szczegółowy działania poprawienie dostępności infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół jak również infrastruktury przedszkolnej
Umowa nr RPSW.07.04.00-26-0052/18-00 z dn. 4 czerwca 2019r
Całkowity koszt projektu (PLN) 708 543,70 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR 495 980,59 zł
Okres realizacji projektu 07.2019r. do 12.2021r.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia na terenie Miasta i Gminy Sędziszów. Projekt będzie polegał na:
  • modernizacji Sali gimnastycznej oraz korytarza w Szkole Podstawowej nr 2,
  • modernizacji Szkoły Podstawowej w Pawłowicach w zakresie remontu elewacji oraz poprawy stanu technicznego łazienek,
  • modernizacji sal matematyczno-przyrodniczych w SP nr 1 w Sędziszowie,
  • doposażeniu pracowni matematyczno-przyrodniczych we wszystkich 3 w/w placówkach.

Informacja na temat projektu: „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z gminy Sędziszów”

W obecnych czasach nowe technologie towarzyszą młodzieży zarówno w nauce, jak i w czasie wolnym. Młode pokolenie nie wyobraża sobie kontaktów koleżeńskich, zabawy, ale również zdobywania wiedzy bez dostępu do Internetu i wykorzystywania nowoczesnych technologii.

Kompetencje cyfrowe to jeden z elementów ośmiu kluczowych kompetencji, które wspierają rozwój wszystkich obywateli. To najważniejsze umiejętności, które każdy człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, żeby osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym.

Gmina Sędziszów realizowała już projekty edukacyjne w szkołach, dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych, a teraz mając na uwadze szybki rozwój technologii i zainteresowania samych uczniów chcemy właśnie rozwijać kompetencje cyfrowe.

Beneficjentami naszego projektu są nie tylko uczniowie, którzy sami garną się do poszerzania i stosowania nowoczesnych technologii, ale również nauczyciele, którzy będą efektywnie korzystać z zasobów Internetu na zajęciach, aby nadążyć za potrzebami młodzieży w zakresie nowych sposobów komunikowania się w cyfrowym świecie.

Projekt Gminy Sędziszów pod nazwą „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z gminy Sędziszów” realizowany będzie w trzech szkołach: Szkole Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie , Szkole Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie oraz Szkole Podstawowej w Pawłowicach. W placówkach tych będą realizowane zajęcia dodatkowe dla uczniów (tj. język polski, język angielski, matematyka, informatyka) i szkolenia dla nauczycieli w zakresie budowania kompetencji cyfrowych oraz zwiększenia wykorzystania technik informacyjno – komunikacyjnych. Ponadto zostanie zakupione wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Projekt realizowany będzie w okresie od września 2018 roku do czerwca 2020 roku.

Ogółem wartość projektu 680 672,50 zł , z tego wnioskowane dofinansowanie 600 467,50 zł.
Zarządzenie BM.120.91.2018
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z GMINY SĘDZISZÓW” w ramach RPOWŚ 2014-2020
Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Sędziszowie

 
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynku. Dzięki podjętym działaniom zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza. Uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, czego efektem będzie zmniejszenie gazów z procesu spalania do atmosfery. Projekt zakłada m.in. w kompleksową modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, docieplenie ścian, wykonanie ocieplonego dachu wielospadowego w miejsce istniejącego stropodachu służące ulepszeniu termomodernizacyjnemu budynku, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę stolarki okiennej, montaż instalacji fotowoltaicznych, klimatyzacji i wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacja), modernizację c.o, modernizację oświetlenia.

Cele projektu i planowane działania są zgodne z celami priorytetu/działania określonymi w RPOWŚ na lata 2014-2020 jakim jest zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego, Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Wartość projektu ogółem 1 208 282,59zł

 
„Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - etap II”

Podpisanie umowy w ramach działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
27 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 ”Gospodarka wodno-ściekowa” z beneficjentem Gminą Sędziszów, na inwestycję pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie- etap II”.
Koszt całkowity inwestycji wynosi: 24 749 577,34 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 14 844 060,21 PLN.

Projekt stanowi kontynuację prowadzanych od kilku lat na terenie miasta i gminy Sędziszów działań z zakresu gospodarki wodnościekowej. Aglomeracja zostanie skanalizowana w 100%. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby osób korzystającej z systemu oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji obejmującej Sędziszów, Szałas, Tarnawę i z gminy Słupia Jędrzejowska: Słupię Jędrzejowską, Rawkę, Wywłę, Nową Wieś. Oczyszczalnia oraz sieć kanalizacyjna służyć będzie jako zorganizowany system kanalizacji ściekowej dla bezpośrednich adresatów projektu:mieszkańców jak również obecnych i przyszłych podmiotów gospodarczych. Inwestycja przyczyni się do rozwiązania problemu braku zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków,likwidacji zagrożeń dla stanu środowiska naturalnego (w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych) oraz podniesienia standardu warunków życia mieszkańców tych obszarów.
 
Zadanie 1
Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie o przepustowości średniej dobowej 1500 m3/d i 11 097 RLM w miejscowości Sędziszów, gmina Sędziszów, powiat jędrzejowski obejmująca: budynek oczyszczalni ścieków, budynek socjalnotechniczny, zbiorniki retencyjne, wylot ścieków oczyszczonych z kratą stalową, wylot wód opadowych i roztopowych do rowu przy wschodniej granicy terenu oczyszczalni, biofiltr, pompownia ścieków z komorą pomiarową.

Zadanie 2
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II.
Dla realizacji tego zadania projektowane są kanały sanitarne główne do granic nieruchomości. Ze względu na ukształtowanie terenu projektowana kanalizacja będzie grawitacyjno – tłoczna. Ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni w Sędziszowie o przepustowości 1500 m3/d. Kanały grawitacyjne ok.8109 mb Rurociągi tłoczne ok.2677 mb Pompownie ścieków – szt.7
 
W dniu 27 marca 2018 r. Gmina Sędziszów podpisała z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 umowę nr RPSW.03.01.00-26-0020/17-00 o dofinansowanie Projektu pn: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt inwestycji wynosi: 5.649.158,53 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 2.999.812,06 PLN.

Do udziału w projekcie zakwalifikowało się 220 wniosków na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 806kW i 135 wniosków na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 474,60kW.
 


Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Numer i nazwa Działania: RPSW.08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego
Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.08.01.01 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe)
Numer naboru: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-182/18
Typ operacji w ramach naboru: Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) poprzez: 1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna.
Tytuł projektu: Żłobek "Kraina Maluszka"
Okres realizacji projektu: 2019-10-01 - 2021-09-30
Żłobek będzie utworzony i prowadzony przez Gminę Sędziszów w formie samorządowej jednostki budżetowej.
Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym to całkowicie nowy, wolnostojący, podpiwniczony budynek. Sam żłobek będzie miał 435 metrów powierzchni, a podpiwniczenie, które również będzie użytkowane: 121 metrów.
 
Budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: podjazdy i winda. Żłobek będzie się składał ze wszystkich wymaganych w tego typu placówkach pomieszczeń, między innymi: dwie sale żłobkowe, dwie sypialnie, 2 łazienki dla dzieci, rozdzielnia posiłków wraz ze zmywalnią, szatnia dla dzieci, pokój pielęgniarki, WC dla osób z niepełnosprawnością, pozostałe pomieszczenia personelu (socjalne, szatnia, magazynek, wc personelu, pomieszczenie na środki czystości, pokój dyrektora, sekretariat), hol i komunikacja. Na zewnątrz będą tak zwane miejsca pieszo-jezdne z miejscami postojowymi, wymagany plac manewrowy dla samochodów strażackich.
W ramach projektu zapewniona zostanie opieka dla 20dzieci. Docelowo pragniemy stworzyć  dwie grupy  żłobkowe, po 16 dzieci, czyli łącznie do placówki będzie można przyjąć 32 dzieci. Dzieci będą mieć zapewniona opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych . Zostanie zagwarantowana właściwa opieka pielęgniarska i opiekuńczo wychowawcza. Liczba opiekunów  będzie dostosowany do liczy dzieci tj. jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci. Zatrudniona będzie również pielęgniarka i woźna.

Przedmiotem projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” jest montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Sędziszów. Projekt zakłada budowę 220 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 806 kWp. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji OZE wyniesie 801,49 MWhe/rok. Ponadto, projekt zakłada budowę 135 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 474,60 kW. Produkcja energii cieplnej z nowo budowanych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie 759,36 MWht/rok.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) wyniesie 862,68.

Celem projektu jest zwiększony udział energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości powietrza i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, polepszy warunki życia mieszkańców gminy poprzez redukcję zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazów takich jak CO, CO2, emisji pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej i cieplnej uzyskanej ze źródeł odnawialnych.
Dofinansowanie projektu z UE: kwota 2 999 812,06 PLN.
Wartość ogółem projektu: 5 649 158,53 PLN.

Cele projektu oraz zaplanowane w nim działania są zgodne z celami szczegółowymi wyznaczonymi dla Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia i celem szczegółowym Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych RPO WŚ na lata 2014-2020.

 
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.