Jesteś tutaj:
UPAŁ

Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu.

Upały są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i  osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem.

BEZPIECZNE ZACHOWANIA:
 • unikaj wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze dnia (między 10:00 a 17:00)
 • unikaj nadmiernego nasłonecznienia, opalania, używaj kremów ochronnych
 • chroń dzieci przed nadmiernym przegrzaniem, nasłonecznieniem i odwodnieniem,
 • w upalne dni nie zostawiaj w samochodzie dzieci, zwierząt, materiałów łatwopalnych
 • jeśli musisz przebywać na zewnątrz noś przewiewne ubranie, zakrywające możliwie największa powierzchnię skóry, nakrycie głowy, przewiewne obuwie, okulary słoneczne
 • pij regularnie duże ilości płynów, unikając napojów zawierających cukier lub alkohol, spożywaj lekkie posiłki, zwracając uwagę na ich świeżość (zwłaszcza nabiału, lodów mrożonek)
 • unikaj forsownego wysiłku fizycznego
 • korzystaj z chłodnych (temperatura pokojowa) pryszniców i kąpieli; pamiętaj że zimny prysznic po przebywaniu w upale może spowodować szok termiczny
 • unikaj dużych różnic temperatur między klimatyzowanymi pomieszczeniami i autami, a temperaturą panującą na zewnątrz
 • utrzymuj chłód w pomieszczeniach: w ciągu dnia zamykaj i zasłaniaj okna po stronie nasłonecznionej, otwieraj okna, gdy temperatura jest niższa; zamykaj drzwi i okna w pomieszczeniach klimatyzowanych
 • przebywaj w najchłodniejszym pomieszczeniu mieszkania, szczególnie nocą
 • dbaj o zwierzęta: zabezpiecz je przed bezpośrednim nasłonecznieniem, zapewnij nieograniczony dostęp do wody pitnej, wietrz pomieszczenia w których przebywają
 • obserwuj reakcje swojego organizmu podczas upałów – w przypadku złego samopoczucia zwróć się o pomoc do lekarza

Jeśli zauważysz objawy przegrzania organizmu: dreszcze, suchość skóry, przyśpieszony oddech, temperatura, nudności, zawroty głowy. Zadzwoń 112 lub 999!

W załączeniu pełna treść poradnika: Jak przygotować się na UPAŁ.

 
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2019 ROKU

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu jędrzejowskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 25 lutego do 19 marca 2019 r. Kwalifikację przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 83. Zgodnie z planem pracy komisji, dla osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej z terenu Gminy Sędziszów, termin ten wyznaczono na dzień 08 i 11 marca 2019 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. podlegają:
 1. mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1998 – 1999 które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 1. kobiety urodzone w latach 1995—2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Burmistrz Sędziszowa wzywa za pomocą imiennego wezwania osoby zamieszkałe stale lub przebywające czasowo na terenie gminy Sędziszów i podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie imiennego wezwania NIE ZWALNIA z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:
 1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (paszport);
 2. Posiadaną dokumentację medyczną, a także wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych
  w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 3. Aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy;
 4. Aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki (o wydanie którego należy się zwrócić do dyrekcji szkoły w terminie poprzedzającym stawienie się do kwalifikacji);
 5. Osoby nie kontynuujące nauki przedkładają świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (klasy);
 6. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym  w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zgłosić się do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Sędziszowie w celu podania przyczyn, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie oraz ustalenia nowego terminu stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Burmistrz z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
JAK PRZEBIEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA?
Pierwszym etapem kwalifikacji wojskowej jest potwierdzenie tożsamości, zebranie dokumentów oraz dokładne poinformowanie o przebiegu całej procedury.

Drugi etap kwalifikacji wojskowej to tworzenie ewidencji na podstawie dokumentów oraz rozmowy. Następnie, komisja lekarska po przeprowadzeniu wywiadu i wglądu w przedstawione dokumenty, stwierdza zdolność do służby wojskowej, nadając jedną z kategorii zdolności do służby wojskowej:
„A” – zdolny do służby wojskowej (oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej);
„B” – czasowo niezdolny do służby wojskowej (oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania, rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju);
„D” – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyłączeniem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
„E” – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną. Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe.

Na osobie wezwanej do kwalifikacji, ciąży także obowiązek przedstawienia powiatowej komisji lekarskiej, posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie, kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej, za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała.

Osoby, wobec których zostanie orzeczona kategoria zdolności "A" lub "D" do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (14 dni) i założeniu ewidencji wojskowej, zostają z urzędu przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej.
Swoje orzecznictwo komisja lekarska wydaje na piśmie.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej osób z terenu gminy Sędziszów można uzyskać w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego – pokój nr 3 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem (41) 381 11 27 wewn. 270

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2018 ROKU
 
Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu jędrzejowskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 26 lutego do 26 marca 2018 roku. Kwalifikację przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 83. Zgodnie z planem pracy komisji, dla osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej z terenu Gminy Sędziszów, termin ten wyznaczono na dzień 12 – 14 marca 2018 roku.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
 
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:
 1. mężczyźni urodzeni w 1999 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1997-1998 które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 1. kobiety urodzone w latach 1994—1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Burmistrz Sędziszowa wzywa za pomocą imiennego wezwania osoby zamieszkałe stale lub przebywające czasowo na terenie gminy Sędziszów i podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie imiennego wezwania NIE ZWALNIA z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 
Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:
 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (paszport);
 2. posiadaną dokumentację medyczną, a także wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 3. aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy;
 4. aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki (o wydanie którego należy się zwrócić do dyrekcji szkoły w terminie poprzedzającym stawienie się do kwalifikacji);
 5. osoby nie kontynuujące nauki przedkładają świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (klasy);
 6. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zgłosić się do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Sędziszowie w celu podania przyczyn, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie oraz ustalenia nowego terminu stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Burmistrz z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
JAK PRZEBIEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA?
 
Pierwszym etapem kwalifikacji wojskowej jest potwierdzenie tożsamości, zebranie dokumentów oraz dokładne poinformowanie o przebiegu całej procedury.

Drugi etap kwalifikacji wojskowej to tworzenie ewidencji na podstawie dokumentów oraz rozmowy. Następnie, komisja lekarska po przeprowadzeniu wywiadu i wglądu w przedstawione dokumenty, stwierdza zdolność do służby wojskowej, nadając jedną z kategorii zdolności do służby wojskowej:
„A” – zdolny do służby wojskowej (oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej);
„B” – czasowo niezdolny do służby wojskowej (oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania, rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju);
„D” – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyłączeniem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
„E” – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 
Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną. Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe.
 
Na osobie wezwanej do kwalifikacji, ciąży także obowiązek przedstawienia powiatowej komisji lekarskiej, posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 
Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie, kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej, za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała.
 
Osoby, wobec których zostanie orzeczona kategoria zdolności "A" lub "D" do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (14 dni) i założeniu ewidencji wojskowej, zostają z urzędu przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej.
Swoje orzecznictwo komisja lekarska wydaje na piśmie.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej osób z terenu gminy Sędziszów można uzyskać w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego – pokój nr 3 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem (41) 38 11 129 wew. 270.
Jeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich, swojego miasta, wioski, gminy, województwa i swojej ojczyzny Polski zgłoś się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) – tam dowiesz się jak wstąpić do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Osoba zainteresowana pełnieniem terytorialnej służby wojskowej – składa wniosek do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień (WKU). Przychodząc do WKU należy zabrać ze sobą książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy, dokumenty poświadczające wykształcenie, inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, rekomendacje organizacji proobronnych, których jest członkiem.

Po rejestracji we właściwym WKU oraz złożeniu wniosku ochotnik zgłasza się do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w celu zapoznania z przepisami i warunkami służby. Z chwilą otrzymania rekomendacji, ochotnicy kierowani są do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia a osoby, które dotychczas nie posiadały orzeczenia kategorii zdrowia zgłaszają się do wojskowej komisji lekarskiej.

Służba w 101 kieleckim batalionie lekkiej piechoty jest doskonałym sposobem na samorealizację i rozwój zawodowy. Kształtuje takie wartości jak: odpowiedzialność, samodyscyplinę, szacunek dla Państwa i symboli narodowych oraz dla wartości chrześcijańskich, które są podstawą naszej tradycji.

Większość kandydatów na żołnierzy OT skorzysta ze szkolenia podstawowego (16 dni), które przeprowadzimy we wrześniu 2018 roku w dniach
08-23. Osiem dni po wcieleniu do kandydatów którzy nie złożyli jeszcze przysięgi dołączą do nich ochotnicy, którzy są już żołnierzami rezerwy po złożonej przysiędze wojskowej i odbytym przeszkoleniu wojskowym. 23 września br. świętokrzyscy terytorialsi złożą przysięgę wojskową, pierwszą na ziemi świętokrzyskiej.

Wojskowe Komendy Uzupełnień w Kielcach, Busku Zdroju i Sandomierzu cały czas przyjmują wnioski od ochotników do terytorialnej służby wojskowej. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibach komend, telefonicznie oraz na plakatach informacyjnych na tablicy ogłoszeń.
 
Informacje dotyczące Terytorialnej Służby Wojskowej można także uzyskać na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej w zakładce Obrona Terytorialna oraz na stronie www.terytorialsi.wp.mil.pl.
 
NIE STÓJ OBOK! BĄDŹ JEDNYM Z NAS!
 
Protokół z posiedzenia Gminnego Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego w Sędziszowie odbytego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie w dniu 08.10.2016 r.
więcej

strony:

« | 1 | 2 | 3 |

Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.